સી કોન્સ્ટંટ એટલે બીજું કઈ નહિ પણ fixed values (નિશ્ચિત કીમત) જે પ્રોગ્રામ દરમિયાન બદલી સકતી નથી જેમકે π (PI) ની કીમત ૩.૧૪ કે અન્ય કોઈ માપ વગેરે જેવી કિમતો જે બદલાવાની નથી ત્યારે કોન્સ્ટંટ વપરાય છે જેને const કીવોર્ડ વડે દર્શાવાય છે.તેને લીટરલ્સ પણ કહેવામાં આવે છે.

Syntax:

[crayon lang=”c”]

const Data_Type   Identifier=Value;

[/crayon]

 

ઉદાહરણ:

[crayon lang=”c”]

const float pi=3.24;

[/crayon]

 

પ્રોગ્રામ:
[crayon lang=”c”]

#include
int main() {

const int LEN = 2;
const int WID= 3;

int area;

area = LEN * WID;
printf(“area : %d”, area);

return 0;
}
[/crayon]

 

Output:

output-const

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here