સી ભાષા માળખાબધ છે એટલે તેનું ચોક્કસ માળખું એટલે કે structure નીચે મુજબ છે.જેમાં નીચે મુજબ ના ભાગો હોઈ શકે.

Documentation Section
Link Library Section
Definition Section
Global Declaration Section
main() Fuction Section
{

Declarion Part
Executable Part

}

Subprogram section

Function 1
Function 2
Function n

 

સી પ્રોગ્રામ નું માળખું 

  • Documentation Section:  આ ભાગ માં પ્રોગ્રામ ના  માટે ની કોમેન્ટ્સ હોઈ છે જેવી કે નામ, તારીખ ,સમય વગેરે  જે માત્ર યુસર જ જોઈ શકે છે.
  • Link Library/Header File Section:  આ ભાગ માં જરૂરી હેડર ફાઈલ ઇન્કલુડ (ઉમેરવું) કરાય છે .
  • Definition Section: અહી બધા કોન્સટન્ટ ( જેનું મૂલ્ય ના બદલાય ) ઉમેરાય છે.
  • Global Declaration Section:  કેટલાક મુલ્યો જે એક કરતા વધુ ફંક્શન માં વપરાય છે તે અહી ઉમેરાય છે.
  • Main Function: દરેક સી પ્રોગ્રામ માં એક main ફંક્શન હોય અને તે ફરજીયાત છે .  તેમાં ૨ ભાગ હોય છે એક  declaration  જેમાં મુલ્યો નક્કી કરાય છે અને બીજો  executable  જ્યાં તે મુલ્યો અને અન્ય પ્રકિયા થાય છે આ ભાગ { } વચ્ચે લખાય છે.
  • Sub Program Section:  અહી બધા  user defined functions (  જે યુઝર એ જાતે બનાયા હોય જેવા કે સરવાળા માટે add()  વગેરે  ) લખવામાં આવે છે.

 

programming-in-c-module-one-14-638

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here