સુવિચારો

Featured અમારી કોલમ ! આજનો વિદ્યાર્થી વીડિઓ સુવિચારો

શાળાનાં આચાર્યનો વાલીઓને પત્ર !

Volcal Artist : Sanket Patel
Editing : Urvish Patel
વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રેરણાદાયી લેખ !

એક અઘરો સવાલ : હવે શું ?
શાળામાંથી જ ડ્રોપઆઉટ થયેલો વિદ્યાર્થી : રીચાર્ડ બ્રેન્સન

Read More