પુસ્તકો !

Featured અમારી કોલમ ! ડાહપણ ના મોતી પુસ્તકો ! પ્રેરણાનું ઝરણું માહિતીનો દરિયો

નવસારીનો 177 વર્ષ જૂનો જગમશહૂર હીરો !

આ વાત છે…19મી સદીનાં મઘ્યકાળની. 177 વર્ષ પહેલા,એટલે કે 1839માં, જયારે ભારત ગુલામીની સાંકળોમાં હતું, ત્યારે ગુજરાતનાં એક પારસી પરિવારમાં પારણું બંધાયું. માતા જીવાબાઈ અને પિતા નસરવાનજી,તેમનાં...

Read More