હાસ્ય-વ્યંગ

Featured અમારી કોલમ ! આજનો વિદ્યાર્થી ગુજરાતી સાહિત્ય ટેકનોલોજી પ્રેરણાનું ઝરણું માહિતીનો દરિયો લોક હિતમાં જારી હાસ્ય-વ્યંગ

એક અઘરો સવાલ : હવે શું ?

મારી પોતાની જ વાત કહું …જયારે હું ધોરણ ૧૦માં આવ્યા ત્યારે મારી મમ્મી કેહતી હતી કે બસ આટલું વર્ષ જ છે ને,પછી ફરજે..રખડજે ! પછી ૧૨માં માં આવ્યા ત્યારે જ બસ...

ગુજરાતી સાહિત્ય લોક હિતમાં જારી હાસ્ય-વ્યંગ

Life @ 50°C | અમદાવાદ માં સુરજદાદા ની અડધી સદી

લોકોને વૃક્ષના છાંયડામાં પોતાનું વિહીકલ પાર્ક કરવું હોય છે,પણ એવો વિચાર નથી આવતો કે હું પણ એક વૃક્ષ વાવું. અમદાવાદ ભડકે બળી રહ્યું છે  , વાતાવરણ ની અડધી સદી...