સફળતાનું સરનામું

Tushar Sumera
અમારી કોલમ ! આજનો વિદ્યાર્થી પ્રેરણાનું ઝરણું સફળતાનું સરનામું

તુષાર સુમેરા : વો દિન કભી તો આયેગા.

યાદ રાખજો કે, સફળતા એક દિવસમાં નથી મળતી, પણ એક દિવસે જરૂર મળે છે. લહરોં સે ડરકર નૌકા પાર નહીં હોતી. કોશિશ કર ને વાલોંકી હાર નહીં હોતી. નન્હીં ચીંટી જબ દાના લેકર ચલતી હૈ. ચઢતી હૈ દીવરોં પર, સૌ બાર...

Read More