કઈ રીતે કરવું ?

shortcut-usb
કઈ રીતે કરવું ?

પેનડ્રાઇવ માં શોર્ટકટ્સ બની જાય છે ?

શું તમારી પેનડ્રાઇવ માં ફાઈલ કે ફોલ્ડરના શોર્ટકટ્સ બની જાય છે ? આ સમ્સ્યા થી ધણા લોકો ત્રાસી જાય છે જયારે એન્ટીવાઈરસ સોફ્ટવેર ના હોય આ સમ્સ્યા નો આસાન ઈલાજ ૧. પેનડ્રાઈવ કોમ્પ્યુટરમા ભરાવો ધારો કે...

Read More